Tắt báo lỗi ubuntu 12.04


Nguồn
http://www.webupd8.org/2012/06/how-to-get-rid-of-internal-system-error.html

ubuntu-apport

Apportmột công cụ gỡ lỗi sẽ tự động bật các bản báocáo lỗi. Trong phiên bản cuối cùng Ubuntu 12.04, Apportdường như được thiết lập chuẩn (không giống như cácphiên bản cũ). Và bảng thông báo “Sorry, Ubuntu12.04 has experienced an internal error” cứ hiện ravài lần trong một ngày mặc dầu lỗi đó đã thực sựđược Apport báo cáo. Cách dưới đây chắc chắn khôngphải là cách để bạn giải quyết lỗi này, nhưng chắcchắn bạn sẽ không bị cái thông báo đó gây phiềnnhiễu nữa.
Đểtắt Apport, bạn cần chỉnh sửa file“/etc/default/apport” vídụ dùng Gedit. Hãy gõ lệnh dưới đây:

gksu gedit /etc/default/apport

Vàthay đổi “enabled” từ 1 sang 0, và lưu lại.
Bạncó thể bật trở lại nếu bạn muốn bằng cách thay đổitrở lại giá trị của “enabled” từ 0 sang 1hoặc bạn có thể bật Apport, sử dụng dòng lệnh dưới đây:

sudo service apport start force_start=1

Advertisements

http://www.mediafire.com/?27j66czye2tnvz2


Client – BT 7


package nctruong.pack;

import nctruong.pack.*;
import nctruong.pack.DoiTienStub.*;

public class Client{
    public static void main(java.lang.String args[]){
        try{
            DoiTienStub stub = new DoiTienStub(“http://localhost:8080/axis2/services/DoiTien”);
            doGet(stub)    ;    
        } catch (Exception e){
            e.printStackTrace();
            System.out.println(“\n\n\n”);
        }
    }
   
    public static void doGet(DoiTienStub stub){
        try{
            DoiTienEuro euro = new DoiTienEuro();
            euro.setSoTienEuro(50);
            
            DoiTienDo usd = new DoiTienDo();
            usd.setSoTienDo(100);
            
            DoiTienDoResponse res1 = stub.doiTienDo(usd);
            DoiTienEuroResponse res2 = stub.doiTienEuro(euro);
            
            System.out.println(“Doi tien: “);
            System.out.println(“50 EURO = “+res2.get_return()+” vnd”);
            System.out.println(“100 USD = “+res1.get_return()+” vnd”);
        } catch (Exception e){
            e.printStackTrace();
            System.out.println(“\n\n\n”);
        }
    }
}

 

Đổi tiền – BT 7


HIỆN HÀNH

 

package nctruong.pack;

import nctruong.pack.*;
import nctruong.pack.TyGiaStub.*;

public class TyGiaHienHanh{
    public static void main(java.lang.String args[]){
        try{
            TyGiaStub stub = new TyGiaStub(“http://localhost:8080/axis2/services/TyGia.TyGiaHttpSoap12Endpoint/”);
            doGet(stub)    ;    
        } catch (Exception e){
            e.printStackTrace();
            System.out.println(“\n\n\n”);
        }
    }
   
    public static int getGiaDo(TyGiaStub stub){
        int re = 0;
        try{
            GetUSD usd = new GetUSD();
            GetUSDResponse res = stub.getUSD(usd);
            return res.get_return();
        } catch (Exception e){
            e.printStackTrace();
            System.out.println(“\n\n\n”);
        }
        return re;
        
    }
    
    public static int getGiaEuro(TyGiaStub stub){
        int re = 0;
        try{
            GetEuro euro = new GetEuro();
            GetEuroResponse res = stub.getEuro(euro);
            return res.get_return();
        } catch (Exception e){
            e.printStackTrace();
            System.out.println(“\n\n\n”);
        }
        return re;
    }
    
    public static void doGet(TyGiaStub stub){
        try{
            
            System.out.println(“Mot EURO = “+getGiaEuro(stub));
            System.out.println(“Mot USD = “+getGiaDo(stub));
        } catch (Exception e){
            e.printStackTrace();
            System.out.println(“\n\n\n”);
        }
    }
}

 

 

ĐỔI TIỀN

 

package nctruong.pack;

public class DoiTien{
    public int doiTienDo(int soTienDo){
        return 0;
    }
    
    public int doiTienEuro(int soTienEuro){
        return 0;
    }
}

 

ĐỔI TIỀN SKELETON

 

/**
 * DoiTienSkeleton.java
 *
 * This file was auto-generated from WSDL
 * by the Apache Axis2 version: 1.6.1  Built on : Aug 31, 2011 (12:22:40 CEST)
 */
    package nctruong.pack.adb;
    
    import nctruong.pack.*;
    import nctruong.pack.adb.*;
    import nctruong.pack.TyGiaStub.*;
    /**
     *  DoiTienSkeleton java skeleton for the axisService
     */
    public class DoiTienSkeleton implements DoiTienSkeletonInterface{
        
         
        /**
         * Auto generated method signature
         *
                                     * @param doiTienEuro0
             * @return doiTienEuroResponse1
         */
        
                 public nctruong.pack.DoiTienEuroResponse doiTienEuro
                  (
                  nctruong.pack.DoiTienEuro doiTienEuro0
                  )
            {    
                DoiTienEuroResponse res = new DoiTienEuroResponse();
                try{
                    //TODO : fill this with the necessary business logic
                    //DoiTienEuroResponse res = new DoiTienEuroResponse();
                    TyGiaStub stub = new TyGiaStub(“http://localhost:8080/axis2/services/TyGia.TyGiaHttpSoap12Endpoint/”);
                    TyGiaHienHanh tg = new TyGiaHienHanh();
                    //Doi tien
                    int result = tg.getGiaEuro(stub)*doiTienEuro0.getSoTienEuro();
                    //set gia tri cho doi tuong DoiTienEuroResponse
                    res.set_return(result);
                    //Tra ve doi tuong DoiTienEuroResponse
                    return res;
                } catch (Exception e){
                    e.printStackTrace();
                    System.out.println(“\n\n\n”);
                }
                return res;
        }
     
         
        /**
         * Auto generated method signature
         *
                                     * @param doiTienDo2
             * @return doiTienDoResponse3
         */
        
                 public nctruong.pack.DoiTienDoResponse doiTienDo
                  (
                  nctruong.pack.DoiTienDo doiTienDo2
                  )
            {
                DoiTienDoResponse res = new DoiTienDoResponse();
                try{
                    //TODO : fill this with the necessary business logic
                    //DoiTienDoResponse res = new DoiTienDoResponse();
                    TyGiaStub stub = new TyGiaStub(“http://localhost:8080/axis2/services/TyGia.TyGiaHttpSoap12Endpoint/”);
                    TyGiaHienHanh tg = new TyGiaHienHanh();
                    //Doi tien
                    int result = tg.getGiaDo(stub)*doiTienDo2.getSoTienDo();
                    //set gia tri cho doi tuong DoiTienEuroResponse
                    res.set_return(result);
                    //Tra ve doi tuong DoiTienEuroResponse
                    return res;
                } catch (Exception e){
                    e.printStackTrace();
                    System.out.println(“\n\n\n”);
                }
                return res;
        }
     
    }
    

Tỷ giá – BT 7


TỶ GIÁ :

package nctruong.pack;

public class TyGia{
    public int getUSD(){
        return 20100;
    }

    public int getEuro(){
        return 30000;
    }
}

 

 

SKELETON

 

/**
 * TyGiaSkeleton.java
 *
 * This file was auto-generated from WSDL
 * by the Apache Axis2 version: 1.6.1  Built on : Aug 31, 2011 (12:22:40 CEST)
 */
    package nctruong.pack.adb;
    
    import nctruong.pack.*;
    import nctruong.pack.adb.*;
    /**
     *  TyGiaSkeleton java skeleton for the axisService
     */
    public class TyGiaSkeleton implements TyGiaSkeletonInterface{
        
         
        /**
         * Auto generated method signature
         *
                                     * @param getEuro0
             * @return getEuroResponse1
         */
        
                 public nctruong.pack.GetEuroResponse getEuro
                  (
                  nctruong.pack.GetEuro getEuro0
                  )
            {
                //TODO : fill this with the necessary business logic
                GetEuroResponse res = new GetEuroResponse();
                res.set_return(20100);
                return res;
        }
     
         
        /**
         * Auto generated method signature
         *
                                     * @param getUSD2
             * @return getUSDResponse3
         */
        
                 public nctruong.pack.GetUSDResponse getUSD
                  (
                  nctruong.pack.GetUSD getUSD2
                  )
            {
                //TODO : fill this with the necessary business logic
                GetUSDResponse res = new GetUSDResponse();
                res.set_return(30000);
                return res;
        }
     
    }