WEB SERVICE SUMMARY


TẠO CLIENT:
-Tải wsdl
-Biên dịch stub : wsdl2java.sh -uri [1].wsdl -p [2] -d adb -s
Note: [1]-ten wsdl theo file download
[2]-Goi tuy y
-Viết Client.java
-Sửa build.xml (Sửa AIXS_HOME trong build)
-Biên dịch ra cac class cua stub thông qua file build.xml: ant jar.client”
-PROJECT
-*.wsdl
-build.xml
-src (folder)
client.java
stub.java
-build
-classes
-lib
-Chuyển vào thư mục build/classess, thực thi: java -cp $CLASSPATH:$AXIS2_CLASSPATH
[2].Client
***********************************************************************************
TẠO SERVER:
-Tạo đường dẫn cho gói là [1]
-Viết *.java tại đó, biên dịch class
-Biên dịch ra *.wsdl: java2wsdl.sh -cp . -cn [1].[ten class] -of [2].wsdl
Note: [2]-tên file wsdl tùy ý.
-Tạo ra [tên class]Skeleton.java: wsdl2java.sh -uri [2].wsdl -p [1].adb -d adb -s -ss -sd -ssi -o
build/service
-Import các gói cần thiết cho…Skeleton.java
-Copy …java ban đầu vào build/…
-Nhảy vào build/service: ant jar.server
-Copy .aar => KẾT THÚC.
***********************************************************************************
Kết luận: Cả 2 đều tạo ra thư mục build, là thư mục quan trọng nhất để deploy lên server hay dùng chạy
clien.

Advertisements

About Pierre Nguyen

Nothing

Posted on April 20, 2012, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: